Głosowanie uchwał we wspólnocie mieszkaniowej

Głosowanie uchwał we wspólnocie mieszkaniowejGłosowanie uchwał we wspólnocie mieszkaniowej określają przepisy Ustawy o własności lokali w szczególności art. 23.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawa wyróżnia 3 tryby podejmowania uchwał:

  • na zebraniu wspólnoty mieszkaniowej
  • w drodze indywidualnego zbierania głosów przez Zarząd wspólnoty mieszkaniowej
  • przy zastosowaniu obu sposobów

Uchwały właścicieli lokali są podejmowane bądź na zebraniu, bądź w drodze indywidualnego zbierania głosów przez zarząd; uchwała może być wynikiem głosów oddanych częściowo na zebraniu, częściowo w drodze indywidualnego ich zbierania.

Głosowanie uchwał we wspólnocie mieszkaniowej

Wszystkie tryby mają równorzędne znaczenie. W praktyce bardzo trudno jest zebrać wystarczającą ilość głosów tylko na zebraniu wspólnoty mieszkaniowej – szczególnie w większych wspólnotach – ponieważ w zebraniach nie uczestniczy wystarczająca liczba mieszkańców, zapewniająca ponad 50% udziałów lub większość głosów w trybie głosowania „jeden właściciel jeden głos”. Brakujące głosy zbierane są w „w drodze indywidualnego zbierania głosów przez Zarząd”.

W jaki sposób liczone są głosy przy uchwalaniu uchwał we wspólnocie mieszkaniowej?

Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy o własności lokali:

Uchwały zapadają większością głosów właścicieli lokali, liczoną według wielkości udziałów, chyba że w umowie lub w uchwale podjętej w tym trybie postanowiono, że w określonej sprawie na każdego właściciela przypada jeden głos.

Kupując mieszkanie lub inną nieruchomość stajemy się również współwłaścicielami udziałów w częściach wspólnych. Od wielkości udziału zależy na ile możemy decydować o sprawach wspólnoty mieszkaniowej.

Kiedy można głosować w trybie „jeden właściciel na jeden głos”?

Zgodnie z art. 23 ust. 2a ustawa o własności lokali wyróżnia 3 przypadki w których można głosować w trybie „jeden właściciel jeden głos”:

  • jeżeli suma udziałów w nieruchomości wspólnej nie jest równa 1
  • większość udziałów należy do jednego właściciela
  • lub gdy obydwa te warunki spełnione są łącznie

Jeżeli suma udziałów w nieruchomości wspólnej nie jest równa 1 albo większość udziałów należy do jednego właściciela bądź gdy obydwa te warunki spełnione są łącznie, głosowanie według zasady, że na każdego właściciela przypada jeden głos, wprowadza się na każde żądanie właścicieli lokali posiadających łącznie co najmniej 1/5 udziałów w nieruchomości wspólnej.

O treści uchwały, która została podjęta z udziałem głosów zebranych indywidualnie, każdy właściciel lokalu powinien zostać powiadomiony na piśmie.