Jakie przepisy regulują funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej?

Mieszkańcy wspólnot mieszkaniowych często zastanawiają się jakie przepisy regulują funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej?

Główną ustawą regulującą zasady funkcjonowania oraz prawa i obowiązki członków wspólnoty mieszkaniowej jest Ustawa o własności lokali. 

Wspólnota mieszkaniowa to także a może przede wszystkim uchwały tworzone przez jej członków.

Najważniejsze uchwały regulujące tryb oraz zasady funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej to:

  • statut wspólnoty mieszkaniowej
  • regulamin porządku domowego
  • regulaminy rozliczania mediów: ciepłej i zimnej wody oraz ogrzewania
  • regulamin funkcjonowania strefy ruchu lub strefy zamieszkania
  • uchwały określające Plan gospodarczy, sprawozdanie finansowe, oraz podział wyniku finansowego
  • uchwały związane z wyborem Zarządu wspólnoty mieszkaniowej oraz udzieleniem absolutorium Zarządowi

Powyżej przedstawiono przykłady uchwał, które określają zasady oraz tryb funkcjonowania poszczególnych wspólnot mieszkaniowych.

Każda wspólnota mieszkaniowa to odmienne potrzeby oraz problemy dlatego w ciągu roku podejmowane są przez mieszkańców wspólnot uchwały związane ze specyfiką poszczególnych nieruchomości oraz zamieszkujących tam właścicieli.

Każda uchwała, która została przegłosowana w sposób zgodny z prawem i nie została zaskarżona staje się obowiązującym na konkretnej wspólnocie mieszkaniowej prawem.

Czym rożni się ustawa od uchwały wspólnoty mieszkaniowej?

Ustawa to akt prawny o charakterze powszechnie obowiązującym uchwalanym przez sejm, senat i prezydenta.

Uchwała wspólnoty mieszkaniowej uchwalana jest przez członków danej wspólnoty mieszkaniowej oraz obowiązuje jej członków na terenie danej nieruchomości.

Zapraszamy do działu akty prawne oraz orzecznictwo gdzie znajdziecie Państwo najważniejsze uchwały, rozporządzenia oraz orzeczenia dotyczące zasad funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej.