Opłaty we wspólnocie mieszkaniowej

Jakie muszę ponosić opłaty we wspólnocie mieszkaniowej?

Każdy z właścicieli wspólnoty mieszkaniowej zobowiązany jest dokonywać opłat na Fundusz eksploatacyjny oraz Fundusz remontowy.

Fundusz eksploatacyjny – to opłaty ponoszone na bieżące funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej.

Wysokość opłaty w znacznym stopniu zależy od „operatywności” i zaangażowania zarządcy nieruchomości tzn. czy potrafi właściwie zarządzać posiadanym majątkiem, czy poświęca czas na wybór najkorzystniejszych ofert (niekoniecznie najtańszych), czy negocjuje ceny z dostawcami usług.

Wysokość opłaty na fundusz eksploatacyjny w zarządzanych przez nas nieruchomościach kształtuje się na poziomie od 1.30 zł/m2 powierzchni (bez opłaty za ogrzewanie oraz ochronę) i zawiera wszystkie opłaty w tym opłatę za zarządzanie . Oznacza to że dla np. 50 m mieszkania opłata wynosi 65 zł miesięcznie.

Fundusz remontowy -to opłaty ponoszone na remonty nieruchomości.

Wysokość opłaty związana jest z posiadaną infrastrukturą, stanem technicznym nieruchomości, potrzebami w zakresie remontów w szczególności dachu, piwnic, balkonów, klatek schodowych oraz termomodernizacji. Właściwa gospodarka funduszem remontowym to brak konieczności zaciągania kredytów na remonty.

Jak mogę dowiedzieć się o saldzie mojego rozliczenia?

Każdego miesiąca otrzymujecie Państwo „Zawiadomienie o wysokości opłat za miesiąc np. maj 2017r”.

Na dole 1 strony tego zawiadomienia znajduje się informacja o „Saldo na dzień  np. 30.04.2017r. bez uwzględnienia zużycia wody za okres 01-30.04.2017r„.

„Rozrachunki z właścicielami” nadpłata 18,61 zł – oznacza, że na koncie „Fundusz eksploatacyjny” występuje nadpłata (za dużo zostało wpłacone) w wysokości 18,61 zł i aby saldo w przyszłym miesiącu wynosiło 0,00 zł należy kwotę 18,61 zł odjąć od bieżących należności dokonywanych na „Fundusz eksploatacyjny”.

„Rozrachunki z właścicielami – Fundusz remontowy” saldo 0,00 zł – oznacza, że wszystko jest w porządku.

„…bez uwzględnienia zużycia wody za okres 01-30.04.2017r” – oznacza, że woda naliczana jest „z dołu” (czyli w miesiącu maju dokonujemy opłaty za miesiąc kwiecień) a termin płatności mija 10-go każdego miesiąca i dlatego nie jest uwzględniona w saldzie na koniec danego miesiąca.

Do którego dnia miesiąca muszę dokonać zapłaty?

Wpłaty z tytułu naliczeń należy dokonywać do 10-go każdego miesiąca.

Na jakie konto należy dokonać zapłaty?

W przypadku Wspólnot Mieszkaniowych zapłaty należy dokonać na dwa osobne konta:

  1. Konto Funduszu remontowego
  2. Konto Funduszu eksploatacyjnego

W przypadku Nieruchomości Komercyjnych wpłat należy dokonać na rachunek bankowy znajdujący się w umowie najmu.

W jaki sposób rozliczane są należności za zużytą wodę?

Istnieją dwa sposoby rozliczania wody:

  1. Rozliczenie za faktycznie zużytą wodę – na koniec każdego miesiąca upoważniony pracownik naszej firmy dokonuje fizycznych odczytów wody za pomocą odczytów radiowych wodomierzy lub spisując stany poszczególnych wodomierzy.
  2. Forma zaliczki określana na podstawie norm zużycia wody lub deklaracji właściciela danego lokalu.

Metodą częściej stosowaną jest rozliczenie za faktyczne zużycie wody. Sposób rozliczania wody uzależniony jest od specyfiki danej nieruchomości oraz od opomiarowania licznikami z odczytem radiowym.

Dla mieszkańców lepszym rozwiązaniem jest comiesięczne rozliczanie za faktycznie zużytą wodę oraz rozliczanie niedoborów (strat) wody na bieżąco ponieważ nie występuje konieczność kumulujących się dopłat.

Firma nasza dysponuje odpowiednim sprzętem oraz oprogramowaniem do samodzielnego rozliczania odczytów radiowych.

Dla klientów naszej firmy comiesięczne odczyty radiowe wliczone są w cenę zarządzania.

W jaki sposób rozliczane są niedobory (straty) wody?

Niedobory (straty) wody rozliczne są zgodnie z „Regulaminem rozliczania wody„.

Dla każdej nieruchomości uchwalony został regulamin dostosowany do istniejącej sieci wodociągowej.

Regulamin rozliczania wody dostępny jest na Państwa koncie w E-kartotece.

W jaki sposób rozliczane są opłaty za centralne ogrzewanie oraz ciepłą wodę?

Centralne ogrzewanie oraz ciepła woda rozliczne są zgodnie z „Regulaminem rozliczania ciepła oraz ciepłej wody„.

Dla każdej nieruchomości uchwalony został regulamin dostosowany do istniejącej  infrastruktury.

Regulamin rozliczania ciepła dostępny jest na Państwa koncie w E-kartotece.

W jaki sposób rozliczana jest opłata za wywóz nieczystości?

W przypadku Wspólnot Mieszkaniowych opłata naliczana jest za osoby faktycznie zamieszkujące w danej nieruchomości.

O wysokości opłaty decydują poszczególne gminy.

W zależności od złożonej deklaracji opłata może zostać naliczona za:

  • śmieci segregowane – opłata niższa np. 11 zł od osoby
  • śmieci niesegregowane – opłata wyższa np. 14 zł od osoby

W zamieszkiwanym lokalu zmieniła się liczba mieszkańców. Czy muszę to zgłosić?

Tak. W przypadku zmiany liczby mieszkańców np. z powodu narodzin dziecka, wyprowadzki itp. konieczna jest aktualizacja „Deklaracji śmieciowej”.

Druk deklaracji dostępny jest na Państwa koncie w E-kartotece.

Z powodów losowych nie jestem w stanie regularnie dokonywać opłat. Co należy w takim przypadku zrobić?

Prosimy o kontakt z Państwa zarządcą w celu rozwiązania problemu.