Strona główna Orzecznictwo

Orzecznictwo

Orzecznictwo

Ustanowienie samodzielnego lokalu mieszkalnego z wc poza budynkiem mieszkalnym

W doktrynie wskazuje się, że kryterium charakteryzującym "pomieszczenie pomocnicze" w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o własności lokali jest jego funkcja, zaś kryterium...
Orzecznictwo

Podejmowanie uchwał wykraczających poza przedstawione w zawiadomieniu o zebraniu

Określenie w zawiadomieniu porządku obrad nie oznacza, że zebranie nie może zająć się, rozpatrzyć i podjąć uchwały w sprawie nieobjętej zawiadomieniem. właściciele nie są związani...
Orzecznictwo

Wpływ uchybień formalnych na ważność uchwał wspólnoty mieszkaniowej

W orzecznictwie utrwalony pozostaje pogląd zgodnie z którym zarzuty formalne mogą stanowić podstawę do uchylenia uchwały jedynie wówczas gdy wadliwości postępowania miały lub mogły...
Orzecznictwo

Niezawiadomienie członka wspólnoty mieszkaniowej o terminie zebrania

Niezawiadomienie członka wspólnoty mieszkaniowej o terminie zebrania właścicieli może stanowić podstawę uchylenia uchwały przez sąd, jeżeli zostanie wykazane, iż uchybienie to mogło mieć wpływ...
Orzecznictwo

Czy właściciele mogą zwołać zebranie wspólnoty mieszkaniowej?

Unormowania ustawy o własności lokali nie przewidują możliwości zwołania zebrania przez samych współwłaścicieli, poza wyjątkiem wskazanym w art. 30 ust. 1 a przywołanej ustawy. Uprawnienie...
Orzecznictwo

Brak należytego zawiadomienia o terminie zebrania wspólnoty mieszkaniowej

Brak należytego zawiadomienia o terminie zebrania nie przesądza sam z siebie o konieczności uchylenia kwestionowanych uchwał. Ustawa o własności lokali nie uzależnia zdolności zebrania właścicieli...

Najpopularniejsze