Prawa i obowiązki Zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Prawa i obowiązki Zarządu wspólnoty mieszkaniowejPrawa i obowiązki Zarządu wspólnoty mieszkaniowej określają przepisy Ustawy o własności lokali.

Zarząd reprezentuje wspólnotę mieszkaniową w zakresie:

  • czynności zwykłego zarządu
  • czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu.

Prawa i obowiązki Zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o własności lokali:

Zarząd kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy o własności lokali:

Zarząd na podstawie pełnomocnictwa, o którym mowa w art. 22 ust. 2, składa oświadczenia w celu wykonania uchwał w sprawach, o których mowa w art. 22 ust. 3 pkt 5, 5a i 6, ze skutkiem w stosunku do właścicieli wszystkich lokali.

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej zarządza codziennymi sprawami wspólnoty podejmując decyzje w zakresie tzw. „czynności zwykłego zarządu” czyli większości spraw związanych z funkcjonowaniem wspólnoty mieszkaniowej. W sprawach przekraczających „czynności zwykłego zarządu” do podjęcia decyzji niezbędna jest zgoda mieszkańców wspólnoty mieszkaniowej wyrażona w formie głosowania.

Zarząd reprezentuje również wspólnotę na zewnątrz przed różnymi urzędami, instytucjami czy firmami zewnętrznymi świadczącymi usługi dla wspólnoty.

Na ile ważna jest rola Zarządu wspólnoty i jaki wpływ może mieć Zarząd na funkcjonowanie całej Wspólnoty?

Z naszej praktyki wynika, że Zarząd wspólnoty pełni dosyć istotną rolę w funkcjonowaniu wspólnoty mieszkaniowej. Praca w Zarządzie wspólnoty to prawa i obowiązki Zarządu wspólnoty mieszkaniowej zarówno w stosunku do sąsiadów jak również instytucji i urzędów przed którymi Zarząd reprezentuje wspólnotę mieszkaniową.

Jeżeli w Zarządzie wspólnoty mieszkaniowej zasiadają ludzie rozważni oraz spokojni dla których liczy się dobro Wspólnoty to przy udziale dobrego zarządcy nieruchomości wspólnota jest dobrze zarządzana, zadbana oraz bezpieczna a mieszkańcy z przyjemnością wracają do domu. W Zarządach w których do głosu dochodzą osoby o charakterze awanturniczym, wywołujący konflikty, zmieniający co chwilę zarządców lub administratorów i dążący do rozwiązywania spraw w sądzie, będziecie Państwo co chwilę świadkami awantur, spraw sądowych a Państwa nieruchomości będą ulegały powolnemu niszczeniu z powodu konfliktów i braku decyzji chociażby w sprawach niezbędnych remontów.

Czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu

Jak stanowi art. 22 ust. 2 ustawy o własności lokali:

Do podjęcia przez Zarząd czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu potrzebna jest uchwała właścicieli lokali wyrażająca zgodę na dokonanie tej czynności oraz udzielająca zarządowi pełnomocnictwa do zawierania umów stanowiących czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu w formie prawem przewidzianej.

Art. 22 ust. 3 ustawy o własności lokali zawiera przykładowe wyliczenie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu.

Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:

1)ustalenie wynagrodzenia zarządu lub zarządcy nieruchomości wspólnej;

2)przyjęcie rocznego planu gospodarczego;

3)ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu;

4)zmiana przeznaczenia części nieruchomości wspólnej;

5)udzielenie zgody na nadbudowę lub przebudowę nieruchomości wspólnej, na ustanowienie odrębnej własności lokalu powstałego w następstwie nadbudowy lub przebudowy i rozporządzenie tym lokalem oraz na zmianę wysokości udziałów w następstwie powstania odrębnej własności lokalu nadbudowanego lub przebudowanego;

5a)udzielenie zgody na zmianę wysokości udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej;

6)dokonanie podziału nieruchomości wspólnej;

6a)nabycie nieruchomości;

7)wytoczenie powództwa, o którym mowa w art. 16;

8)ustalenie, w wypadkach nieuregulowanych przepisami, części kosztów związanych z eksploatacją urządzeń lub części budynku służących zarówno do użytku poszczególnych właścicieli lokali, jak i do wspólnego użytku właścicieli co najmniej dwóch lokali, które zaliczane będą do kosztów zarządu nieruchomością wspólną;

9)udzielenie zgody na podział nieruchomości gruntowej zabudowanej więcej niż jednym budynkiem mieszkalnym i związane z tym zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej oraz ustalenie wysokości udziałów w nowo powstałych, odrębnych nieruchomościach wspólnych;

10)określenie zakresu i sposobu prowadzenia przez zarząd lub zarządcę, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1, ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej.

Wynagrodzenie Zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Jak stanowi art. 28 ustawy o własności lokali:

Właściciel lokalu pełniący obowiązki członka zarządu może żądać od wspólnoty wynagrodzenia odpowiadającego uzasadnionemu nakładowi pracy.

Ustalenie wynagrodzenia dla Zarządu wspólnoty mieszkaniowej jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu. Dla ustalenia wynagrodzenia potrzebna jest uchwała właścicieli lokali wyrażająca zgodę na dokonanie tej czynności. Zarząd wspólnoty nie może sam ustanowić dla siebie wynagrodzenia.

W praktyce mieszkańcy wspólnoty mieszkaniowej zasiadający w Zarządzie, wykonują swoją pracę bez wynagrodzenia za co należy im się szacunek i podziękowania.